a452f406-b4cb-45a8-adff-4f20bba92588

2016 bay filly by Big Bad Bob ex Silicon Star (Starborough)